Vedtekter

Vedtekter for Sandmoen Velforening per. mai. 2019.

§ 1. Juridisk info
Foreningens navn er Sandmoen velforening org.nr. 917 506 523

§ 2. Formål
Velforeningens formål er å forestå driften av fellesarealer (lekeplasser, gjesteparkering, veier, fellesledninger o.l.) som eies av velforeningen.

§ 3. Velforeningens geografiske område
Velforeningens geografiske område er definert som vei og bruksareal i Sandmovegen med oddetall fra 1-89.

§ 4. Juridisk person
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person. Medlemmene hefter ikke for foreningens gjeld.

§ 5. Medlemskap
5.1 Pliktige medlemmer i foreningen er de som til enhver tid er tomteeiere med oddetall i Sandmovegen 1-89. Medlemmer plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg.

Vedkommende husstand må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt. 5.2. Medlemmer som flytter og dermed selger sin bolig trer automatisk ut av foreningen.

§ 6. Kontingent
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal innbetales og styret setter frist for innbetaling. Kontingent som ikke er betalt innen fastsatt frist vil bli fulgt opp og innkrevd etter gjeldende lover om innkreving.

6.2 Ved flytting refunderes ikke innbetalt kontingent.

6.3 Dersom det på grunn av ekstraordinære omstendigheter ikke skulle kunne gjennomføres årsmøte innen utgangen av mars, så har styret fullmakt til å sende ut krav om kontingentinnbetaling pålydende forrige års vedtatte kontingent innen utgangen av april.

§ 7. Årsmøte

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst tre ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet.

Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Alle foreningens husstandsmedlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall husstander som møter. Ingen husstand har mer enn én stemme.

Stemmegivning kan skje ved fullmakt, men bare med en fullmakt pr. møtende husstand. Forhåndsstemme kan avgis skriftlig til styret, senest 1 dag før årsmøtet avholdes.

7.3 Dagsorden for
årsmøtet
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg 2 personer til å signere
referat
5. Årsberetning
6. Regnskap/budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre og årsmøte
7.4 Stemmegivning på årsmøtet
Alle vedtak avgjøres med alminnelig
flertall.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning om andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Dog kan det besluttes innkalt til ekstraordinært årsmøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt på møtet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7 Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Dugnad
Dugnad avholdes når styret finner det fornuftig eller nødvendig, og skal bekjentgjøres minst 7 dager forut.

§10 Styrets sammensetning
Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og varamedlem. Unntaksvis kan styret bestå av kun leder, kasserer, sekretær og varamedlem. Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for 2 år ad gangen. Styremedlem og varamedlem velges for 1 år. Leder og kasserer velges for samme periode, og nestleder og sekretær velges for samme periode. Styremedlemmer betaler ikke medlemskontingent i perioden. Varamedlemmer betaler halv
kontingent.

§11 Styrets oppgaver

  • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
  • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta med medlemmenes interesser overfor andre instanser
  • Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi
  • Oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
  • Å sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

11.2 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige
administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle
utbetalinger skal attesteres av fortrinnsvis leder, eller et annet styremedlem som ikke har
hånd om foreningens penger.

11.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Det kan gjøres unntak fra denne regelen dersom styret finner det nødvendig å tilbakeholde sensitiv personinformasjon.

11.4 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette
har særinteresser.