Årsmøte 04.04.2018

Protokoll fra Årsmøte Sandmoen Velforening 04.04.18

1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling.

3. Valg av møteleder og referent.

Møteleder Roger Luneborg, ref. Marit Langli.

4. Årsberetning.

Se innkalling.

5. Regnskap og budsjett.

Manglende oversikt over utestående kontingent 2014/2015/2016.

6. Innkomne forslag.

a) På grunn av økte driftskostnader for bl.a. brøyting og strøing, foreslår styret en økning av
velforeningskontingenten fra 1500,- til 2000,- kroner per år.

Avstemming med håndsopprekning. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

b) Bruk av gjesteparkering.
Styret sitt forslag ble trukket, da det ikke er mulighet å leie ut plassene til beboere som ønsker å benytte dem på fast basis. Området er regulert for gjesteparkering.

Det ble en diskusjon på årsmøtet vedrørende om hvordan få til en ordning slik at gjesteparkeringen blir benyttet etter formålet sitt. Det var uenighet i hvordan dette kunne løses. Det ble ingen endelig konklusjon på møtet. Styret oppfordrer at beboere som har behov for flere parkeringsplasser til egne biler, og som har muligheten til å benytte sine egne uteområder til parkering gjør det.

Styret skal arbeide videre med å komme fram til en løsning alle andelseiere er fornøyd med. Det kom også fram under diskusjonen at skiltingen av gjesteparkeringen må bli bedre. Dette skal bli utbedret.

c) Forslag fra styret om innbetaling av kr 2000,- til utbedring av lekeplassen.

21 stemmeberettigede på årsmøtet. Avstemming med håndsopprekning og forhåndsstemming. 8 stemmer for forslaget, 8 stemmer mot forslaget. Forslaget ble nedstemt.

Motforslag:
Øremerkede midler til bruk på lekeplass: kr 35 000 + 15 000 av disponible midler, tilsammen kr 50 00,- benyttes for å ruste opp uteområdet.

Bruke midlene til dugnadsarbeid, male, gruse opp ballplass, investere i sittegrupper o.a. Nestleder informerte om at han kunne ordne god pris på div byggesett på benker og utemøbler (talgø.no).

Hvis forslaget blir vedtatt er det viktig at alle medlemmer i velforeningen deltar når det arrangeres dugnadsarbeid.

Motforslag ble enstemmig vedtatt med 21 stemmer.

7. Valg.

Se innkalling.

Alle verv: Enstemmig vedtatt som foreslått av valgkomiteen.

Ref. Marit Langli.