Referat fra Årsmøte i Sandmoen Velforening 18.01.22.

Sak 1 Åpning

Møtet ble avholdt ute på områdets store lekeplass.

Til stede: 18 av 53 husstander.

Marthe Spets representerte det sittende styret.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Ingen innvendinger til innkallingen og saksliste.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Kjell Ingar Helgemo ledet årsmøtet etter forespørsel fra styret.

Magne Bjørkli ble utnevnt til referent.

Sak 4 Årsberetning

Styrets årsberetning for perioden 2019 til 2021 ble opplest og godkjent.

Sak 5 og 6 Regnskap og budsjett samt innkommet forslag

Regnskapene for 2019 og 2020 er revidert. Regnskapene ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Før behandling av budsjett 2021/2022 ble kontingent for 2021 fastsatt til kr 1000 pr husstand. Det nye styret sender ut krav om innbetaling med innbetalingsfrist 01.03.22. 

Videre skal det nye styret vurdere størrelsen av kontingenten for 2022 utfra den økonomiske situasjonen for Velforeningen, og innkalle til et ekstraordinært årsmøte tidlig høst 2022 for endelig fastsettelse av kontingenten 2022.

Budsjett 2021/2022 ble så godkjent av årsmøtet.

Sak 7 Valg

Følgende ble valgt:

Styreleder Vegard Bremnes (nr 29) valgt for 2 år

Nestleder Roger Luneborg (nr 71) valgt for 1 år

Kasserer Kenneth Bjærum (nr 77) valgt for 2 år

Sekretær Dagrun Kallansvik (nr 55 B) valgt for 2 år

Styremedlem Mats Sæter (nr 49 A) valgt for 1 år 

Varamedlem Chris Andre Høvik (nr 33) valgt for 1 år

Revisor Fredleiv Myklegard (nr 39) valgt for 1 år

Valgkomite Terje Bratseth (nr 61) valgt for 1 år

Marthe Spets (nr 7) valgt for 2 år

Styremøte 14.11.2018

Tid og sted: Onsdag 14.11.2018, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.
Til stede: Malin Schei, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Rannveig Pedersen og Marit Langli.

Saker:

1. Ny avtale med brøytefirma om brøyting/strøing vinteren 18/19.
2. Diskusjon rundt finansering og fremdriftsplan for nyasfaltering av gata.
3. Fakturering av manglende medlemskontingent.

Styremøte 18.04.2018

Styremøte sandmoen velforening
Tilstede: Marthe Spets, Ranveig Pedersen og Malin Schei

Dugnaden blir 2 mai kl 17.30.
Oppgaver som skal utføres:

 • Rive sandkasse
 • Raking av plener fellesareal.
 • Plukk søppel
 • Bygge to benker til lekeplass 1
 • Rake ut toppdekke til grusbane
 • Montere to stk fotballnett
 • Montere bøyler for å spenne fotballnettet

Det er viktig at vi ikke koster sammen grusen på veien i hauger, da blir det vanskelig for kostebilen å få opp grusen.

Barna selger vaffel, kaker og kaffe på dugnaden.
10 kr kaffe og 10 kr kake, 5 saft.
Pengene som kommer inn skal gå til opprusting til lekeplass – Ranveig har ansvar for organiseringen.

Det vil bli satt ned en egen komite for planlegging bygging og oppføring av ballvegg. Dette blir utført på dugnad i løpet av våren. Etter 17.mai.

Fordeling av oppgaver:

 • Vi har materiale til 2 benker – Må kjøpe inn materiale til skjelettet til benkene- Marit
 • Materiale/ bøyle for å spenne nettet – Malin
 • Kontakte Ramlo – Kjøpe inn toppdekke for fotballbane – Marthe
 • Sove.no – nettside for ballvegger o.a, lekestativ – Malin undersøker mulighetene for byggesett for ballvegg o.l Kontakter Roger for å se på muligheter og priser på materialer via Talgø.
 • Fotballnett -2 nett – (pris ca 2500 m/moms) Malin

Utstyr til dugnad:

 • Må kjøpes inn: Søppelsekker og saft
 • Malin og Marthe tar med kaffe
 • Ranveig tar med 4 liter vaffelrøre
 • Marit – langpanne sjokoladekake
 • Is – på dugnadsdagen undersøker vi muligheter for gratis is på Bunnpris Sandmoen

Diverse

Malin ordner privat kontaktkort for vipps til dugnaden.
Marit undersøker pris for å opprette Vipps For velforeningen.Vi ønsker at velforeningskontigent kontingent blir innbetalt på vipps.

Plan videre:

Kjøpe inn og montere ballvegg – 2 stk
Kjøpe inn og montere basketballkurv( 2400 m/moms)

Neste styremøte:

Tirsdag 22.mai kl 19.00

Sted: Sandmovegen 27.

Referent Marit Langli

Årsmøte 04.04.2018

Protokoll fra Årsmøte Sandmoen Velforening 04.04.18

1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling.

3. Valg av møteleder og referent.

Møteleder Roger Luneborg, ref. Marit Langli.

4. Årsberetning.

Se innkalling.

5. Regnskap og budsjett.

Manglende oversikt over utestående kontingent 2014/2015/2016.

6. Innkomne forslag.

a) På grunn av økte driftskostnader for bl.a. brøyting og strøing, foreslår styret en økning av
velforeningskontingenten fra 1500,- til 2000,- kroner per år.

Avstemming med håndsopprekning. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

b) Bruk av gjesteparkering.
Styret sitt forslag ble trukket, da det ikke er mulighet å leie ut plassene til beboere som ønsker å benytte dem på fast basis. Området er regulert for gjesteparkering.

Det ble en diskusjon på årsmøtet vedrørende om hvordan få til en ordning slik at gjesteparkeringen blir benyttet etter formålet sitt. Det var uenighet i hvordan dette kunne løses. Det ble ingen endelig konklusjon på møtet. Styret oppfordrer at beboere som har behov for flere parkeringsplasser til egne biler, og som har muligheten til å benytte sine egne uteområder til parkering gjør det.

Styret skal arbeide videre med å komme fram til en løsning alle andelseiere er fornøyd med. Det kom også fram under diskusjonen at skiltingen av gjesteparkeringen må bli bedre. Dette skal bli utbedret.

c) Forslag fra styret om innbetaling av kr 2000,- til utbedring av lekeplassen.

21 stemmeberettigede på årsmøtet. Avstemming med håndsopprekning og forhåndsstemming. 8 stemmer for forslaget, 8 stemmer mot forslaget. Forslaget ble nedstemt.

Motforslag:
Øremerkede midler til bruk på lekeplass: kr 35 000 + 15 000 av disponible midler, tilsammen kr 50 00,- benyttes for å ruste opp uteområdet.

Bruke midlene til dugnadsarbeid, male, gruse opp ballplass, investere i sittegrupper o.a. Nestleder informerte om at han kunne ordne god pris på div byggesett på benker og utemøbler (talgø.no).

Hvis forslaget blir vedtatt er det viktig at alle medlemmer i velforeningen deltar når det arrangeres dugnadsarbeid.

Motforslag ble enstemmig vedtatt med 21 stemmer.

7. Valg.

Se innkalling.

Alle verv: Enstemmig vedtatt som foreslått av valgkomiteen.

Ref. Marit Langli.

Styremøte 21.08.2017

Tid og sted: Mandag 21.08.2017, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.

Til stede: Rannveig, Einar og Malin.

Sak 1. Kontingent 2017.
Faktura for velforeningskontingenten 2017 sendes ut i midten av september (forfall 2. oktober). Einar lager og sender ut fakturaer. (Fortsatt på papir, da for få medlemmer har oppgitt epostadresse.)

Sak 2. Støy fra ventilasjonsanlegg.
Malin har hvert i kontakt med Trondheim kommune og fått gjennomført støymåling. Måling ble gjort i starten av august og nivået lå på i gjennomsnitt 40 db. Dette var på morgen. Ny måling skal foretas på ettermiddag litt senere på høsten når trærne har mista bladene, for å se om det er mer støy da. Dette følges opp.

Sak 3. Lekeplassen.
Fått avslag på flere søknader. Styret foreslår at vi øker kontingent for 2018 med X kr per enhet, hvor vi da øremerker de pengene til utbedring av lekeplassen. Styret tar opp dette som egen sak på årsmøtet.

4.Diverse.

 • Meglerinfo på hjemmesiden. Eiendomsmeglere etterspør informasjon ved salg ev eiendommer i gata. Einar lager underside på hjemmesiden med aktuell info om dette.
 • Grasrotandel: Sandmoen Velforening har nå mulighet til å motta grasrotandel for tipping via Norsk Tipping.
 • Skanke stål og sveis burde sikre sitt område. Stien mellom oss og kvenildmyra er ikke sikker nok for ferdsel. Trondheim kommune er muligens grunneier. Malin sjekker opp.
 • Beboer i gata har spurt styret om å se på utfordringen ved at vikepliktsregelen ikke overholdes ved nedkjøring til sandmoevegen 1-89/sandmoen velforening. Rannveig følger opp her.
 • Passordbeskytte beboerlisten på hjemmesiden, slik at den ikke ligger åpent for alle å se. Ønsker beboere tilgang ta kontakt med styret for passord.
 • Parkering på gjesteparkering og ellers i gata blir fulgt opp fortløpende utover høsten og vinteren.
 • Styret har valgt sette fokuser på barna i gata dette året, slik at det skal være både sikkert og morsomt å være ute.

Årsmøte 30.03.2017

Protokoll fra Årsmøte Sandmoen Velforening 30.03.17

1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling.

Regnskap og revisorrapport manglet. Kom ikke før dagen før møtet. Ellers OK.

Spørsmål om dette har betydning for gjennomføringa. Årsmøtet blir enig om å godkjenne og fortsette møtet som planlagt.

3. Valg av møteleder og referent.

Møteleder Roger Luneborg, ref. Rannveig Pedersen.

4. Årsberetning.

Se innkalling.

5. Regnskap og budsjett.

Kontingent fra 2014, 2015 og 2016; det mangler fortsatt 15000.-.

Årets utgifter har gått til vedlikehold, strøm, kommunale avgifter, brøyting m.m. Repr. av gatelys i høst er ikke betalt av velforeninga, men av den som forårsaket dette.

Lekeplasspenger har gått hovedsaklig til disser, dugnad, 67000.- er øremerket asfalt (settes på egen konto).

Årsmøtet vedtar at regnskap er foreløpig godkjent, da revisorene ikke var tilstede.

Regnskap og budsjett legges ut på velforeningens nettsider når dette er klart.

6. Innkomne forslag.

i. Styrets sammensetning.
Enstemmig vedtatt.

ii. Lekeplasskomiteen foreslås oppløst.
Enstemmig vedtatt.

iii. Kontingent fra tidligere styre.
Kommentar fra medlem. Årsmøtet kan ikke avgjøre dette, da årsmøtet ikke kan endre vedtektene med tilbakevirkende kraft.

Spørsmål fra årsmøtet:

Ønsker årsmøtet at styret skal fortsette å jobbe med å få inn kontingent som mangler? Enstemmig vedtatt.

7. Valg.

Se innkalling.

Alle verv: Enstemmig vedtatt som foreslått av valgkomiteen.

Ref. Rannveig Pedersen.

Infoskriv 12.02.2017

Sandmoen Velforening vil avholde årsmøte 30. mars 2017

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 28. februar 2017.

Forslag kan sendes skriftlig til styrets leder Malin Schei, Sandmoveien 3, 7093 Tiller, eller via epost til: styret@sandmoenvel.com.

Formell innkalling med bl.a. saksliste, sted og klokkeslett for årsmøtet vil bli utsendt minst 14. dager før dette finner sted.

Innsamling av epostadresser

For å lette utsendingen av informasjon til medlemmene i velforeninga og faktura på velforeningskontingent, ber vi om at så mange som mulig sender oss epostadressen sin.

Send en kortfattet epost med husnummer til styret@sandmoenvel.com.

Status innbetaling av velforeningskontingent 2014, 2015 og 2016

Det mangler fortsatt innbetaling fra noen få husstander. Vi ber innstendig om at dette betales omgående. Husk at kontingenten går til å dekke utgifter som brøyting, strøing, strøm til gatelys og andre ting som kommer felleskapet til gode.

Bedring av parkeringssituasjonen i gata

Det er gledelig å se at parkeringssituasjonen har bedret seg i gata siden siste informasjonsskriv. Vi oppfordrer alle til å fortsette den gode trenden!

Med vennlig hilsen
Styret

Styremøte 07.11.2016

Til stede: Malin Schei, Roger Luneborg, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Gjert Johansen. Fraværende: Rannveig Pedersen.

Oppsummering over hva som har skjedd siden sist:

Gatelysene er fikset. Som antatt var feil oppstått ved nedsetting av nytt gjerde utenfor nr. 53( jordspyd som hadde truffet kablene).

Saksliste:

Punkt 1: Brøyting og strøing sesongen 2016/2017.

Styret hentet inn to tilbud på jobben. Søbstad og Heimdal Vaktmesterservice. Ramblo kunne ikke garantere tidspunkt de var ferdige å brøyte på, så de utgikk. Differansen på tilbudene var 170 000 kr, så styret gikk for Søbstad sitt tilbud (som vi har brukt i noen år nå) sitt tilbud som koster velforeningen kr 28.400,-. Det er en fast pris på brøyting og strøing. Ingen kostnader utover dette. Da vil det være ferdig brøytet innen 08.00 I ukedagene og 09:00 I helg og helligdager.

Malin skal høre med Søbstad om de kan sette ned brøytestikkene og/eller være med når vi gjør det slik at de kan si hvor de vil ha dem.

Punkt 2: Brøytestikker.

Hvis ikke Søbstad gjør det er vi nødt til å få det gjort raskest mulig. Så Malin sender ut sms til styret etter å ha pratet med de, så får vi ta det på dugnad.

Punkt 3: Kontingent.

Det er flere som ikke har betalt den siste fakturaen. Marthe sender over liste med de som ikke har betalt til Einar innen mandag 14.november. Einar sender da ut ny faktura/purring til de med 14 dagers frist.

Punkt 4: Diverse.

 • Styret sender ut brev til beboerne som omhandler problemet parkering.
 • Styret sender ut et julebrev som sier litt om hva vi har gjort og hva som skjer fremover.
 • Svar på søknad fra Gjensidigestiftelsen kommer i starten av Desember.
 • Malin undersøker om det er mulig å søke om midler til lekeplassen via andre kanaler. Legato og/eller andre stiftelser.

Malin sender SMS fredag i forveien for å sjekke om tidspunkt/dag passer for styret.

Neste møte: Mandag 16.januar kl.20.00.

Malin Schei
Ref.

Styremøte 22.08.2016

Tid og sted: Mandag 22.08.2016, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.

Til stede: Malin Schei, Roger Luneborg, Rannveig Pedersen, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Svein Helge Åsen og Gjert Johansen.

Oppsummering av hva som har skjedd siden sist:

 • Sandmoen Velforening er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer.
 • Velforeningen er innmeldt i VFO. (Velforeningens fellesorganisasjon).
 • Faktura for medlemskontingent sendt ut. 16 har ikke betalt. Se eget punkt lenger ned for mer info.
 • Forsikring av styrets medlemmer er nå tegnet, ansvarsforsikring. Det er også flere goder ved medlemsskap i VFO.
 • Bankkonto er åpnet og disponenter er Malin Schei og Marthe Spets.
 • Det er ordnet opp i de ulike tjenester velforendingen har, nye kontaktpersoner, regninger betalt osv.
 • E-postadresse til styret er oppe (styret@sandmoenvel.com).
 • Malin har mottatt alt av permer fra tidligere styre.

Punk1 1: Brøyting og strøing sesongen 2016/2017

Styret setter ned brøytstikker for å markere hva som er Sandmoen velforenings eiendom og beboere. Dette skal da være til hjelp for både firma som brøyter og for beboere når det gjelder parkering. På den måten håper styret å unngå biler som står parkert slik at utrykningskjøretøy o.l. har fri ferdsel og brøyting av vei kan gjennomføres risikofritt og på en skikkelig måte.

Malin heneter inn tilbud på brøyting/strøing for ses 2016/2017.

 • Søbstad
 • Heimdal Vaktmesterservice
 • Ramblo

Malin sjekker med kartverket for å finne tomtegrensene slik at når vi skal sette ned brøytestikkene vet vi hvor de skal plasseres. Vi må få satt de ned før tæla setter inn. Malin sender ut innkalling til dugnad blant styrets medlemmer når hun har oversikt over tomtegrensene.

Einar sjekker med VFO. om vi kan taue biler som står feilparkert. Sjekker hvordan vi kan løse dette, hvilke erfaringer de har med lignende tilfeller, slik at vi kan unngå at det ikke blir brøytet på vinteren pga. biler som står i veien og på den måten gjør det umulig for utrykningskjøretøy å komme frem.

Punkt 2: Gatelys – mørkt

Gatelysene er mørke. Det er en feil en plass. Gjert snakker med nabo som er elektriker for å finne feilen ved hjelp av feilsøking. Styret tror det kan ha noe å gjøre med at beboer i 53 har flyttet et gjerde og på den måten har jordspydene truffet ledningsnettet. Dette sjekkes ut og følges opp av Gjert og Malin.

Punkt 3: Lekeplassen

For å kunne få gjort noe med lekeplassen er vi nødt til å sette av en del penger. Velforeningen har ikke nok til å kunne utbedre lekeplassen på en forsvarlig måte, slik at vi er nødt til å søke om midler. Det søkes til Gjensidigestiftelsen. Ranveig gjør dette, fristen er 15.september.

Roger skal sjekke opp i forhold til benker til lekeplassen. Utemøbler.

Det er obsertvert maur på lekeplassen. Styret ser på det og hva som kan gjøres.

Punkt 4: Kontingent

16 stk. som ikke har betalt inn første del. Vi sender ut ny faktura 1. oktober med forfall i november. De som ikke har betalt første del får nå mulighet til å betale inn det fulle beløpet til forfallsdato. Etter forfallsdato skal styret ha nytt møte, og vi vil da se hvor mange vi mangler og sende purring til de som ikke har betalt.

Punkt 5: Diverse

1: Ett ubenyttet fellesområde mellom 47a og b og fellesgarasjene er gjengrodd. 47b har spurt om å få bruksrett og vedlikeholdsrett for det området, da det vil se finere ut og de vil få plass til bilene sine der og slipper å stå i veien. Styret syns det er ok, da det i dag ikke benyttes til noe og vil gjøre bilparkering bedre. Det er snakk om å sette opp ett gjerde.

2: G.nr og bruksnummer på fellesareal ble ordnet med husbankfinansiering, fellesareal og lekeplass.

Neste møte blir mandag 7.november kl.20.00 hjemme til Malin.

Malin. Schei.
Ref.

Styremøte 15.06.2016

Tid og sted: Onsdag 15.06.2016, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.

Til stede: Malin Schei, Roger Luneborg, Rannveig Pedersen, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Svein Helge Åsen, Fredleiv Myklegard, Magnus Sætereng og Gjert Johansen.

Sak 1: Registrering av velforening i brønnøysundregistrene.

For å få registrert velforeningen trenger vi signert protokoll fra årsmøte, vedtekter, stiftelsesdokument, vedtekter og erklæring fra revisor på påtatt oppdrag.

Einar ordner med innmelding, Malin overleverer signert protokoll og informasjon på styrets medlemmer til Einar ila. uken.

Sak 2: Medlemskontingent og medlemmer/beboere.

Årsmøtet vedtok 2.juni at det skal kreves inn kontingent for 2014, 2015 og 2016. Beløpet er totalt 4500 kr, hvor det ble enighet blant styret på å dele opp i to innbetalinger. Første innbetaling blir på 3000 kr med betalingsfrist innen 1.august 2016. Andre innbetaling blir på resterende 1500 kr med betalingsfrist innen 1.november 2016.

Styret ble enige i å lage ett informasjonsskriv som leveres den enkelte husstand. Her vil det bli informert om hvem som er i styret, hvilke kanaler vi kan nås på, oppfordring til å sende styret e-post med informasjon om husstanden, slik at vi får oppdatert vårt medlemsregister på hvem som bor i Sandmovegen. Dette informasjonsskrivet sendes ut sammen med referat fra årsmøte og faktura for innbetaling av kontingent.

Revisor trenger hvert år liste over beboere i sandmovegen sammen med hvilken sum den enkelte husstand skal betale. Dette må leveres innen utgangen av hvert år.

For innkreving av kontingent kom det opp forslag om alternative måter å kunne betale inn beløpet på. Vipps ble nevnt, Malin sjekker opp hva det innebærer og evt. koster.

Styret kom med forslag om å sende ut faktura på kontingent via e-post. For at dette skal være mulig trenger vi beboers e-postadresse. Dette kommer til å bli forespurt i informasjonsskrivet styret sender ut.

Sak 3: Forsikring for styrets medlemmer/ansvarsforsikring.

Her må vi vente med å ordne forsikring til vi har mottatt foretaksnummeret fra Brreg. Så snart det er mottatt vil tilbud innhentes og avtale inngås.

Sak 4: Brøyting/strøing av sandmovegen.

Her må dagens løsning gås igjennom og det må gjennomføres ett møte med Søbstad for å få kontraktfestet jobben om vi skal fortsette å benytte dem. Utfordring er parkering av biler i gata, som gjør at brøytebilene ikke kommer til. Dette blir hovedtema på neste styremøte mandag 22.august kl.20.00.

Sak 5: Banktjenester og Trønderenergi.

Svein Helge ser på bankforbindelsene og hva vi kan gjøre her.

Malin tar kontakt med Trønderenergi for å få avklart situasjonen her.

Sak 6: Opprettelse av e-postkonto for styret og velforeningen.
Einar ordner med ulike e-postkontoer som styret kan nås på.

Diverse:

Malin får permer og diverse info fra tidligere sekretær/styremedlem Thomas. Thomas sender over passord til hjemmesiden til Einar.

Neste styremøte avholdes Mandag 22.august kl.20.00 i nr 3.

Malin Schei
Ref.

Årsmøte 02.06.2016

Protokoll fra årsmøte 2016 i Sandmoen Velforening

Sted: Sandmoen Kro
Tid: Torsdag 2.6.2016 – kl. 19.00

Sak 1. Åpning
Årstein Sunde ønsket velkommen til årsmøte. Gav ordet til sekretær som foreslo at vi årsmøtet behandlet sak 3 først og valgte møteleder og referent. Magne Bjørkli (Nr. 17) og Arve Tokle (Nr. 83) ble valgt til å signere protokoll.

Til sammen 32 medlemmer var fremmøtt.

Sak 3. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Kjell Ingar Helgemo ble valgt til møteleder og Thomas Hansen ble valgt til referent.

Sak 2. Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Innkalling til årsmøtet godkjent.

Sak 4. Årsberetning

Årsberetning for 2014 og 2015 ble opplest.

Det ble stilt spørsmål om hva ansvarsforsikring skal dekke. Dette skal dekke eventuelle økonomiske erstatninger som medlemmer i styret i velforeningen ellers vil måtte dekke selv.

Det ble stilt spørsmål om hva internkontroll går ut på. Velforeningen er følge lekeplassforskriftens § 16 som eier av lekeplassutstyr ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. I tillegg til å oppfylle lekeplassforskriften skal alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem i medhold av internkontrollforskriften.

Det ble stilt spørsmål om det er forbundet noen kostnader med registrering av velforeningen i Brønnøysundregistrene. Det er ingen kostnader med registrering i Brønnøysundregistrene.

Vedtak: Årsberetning godkjent.

Sak 5. Regnskap/budsjett.

Regnskap for 2014 og 2015 ble opplest og gjennomgått.

Det ble stilt følgende spørsmål til regnskapet for 2015:

 • Er det brukt av øremerkede midler til å dekke løpende utgifter?
 • Svar fra styret: Ja, det er det.
 • Hvorfor har det ikke blitt sendt ut krav om kontingentinnbetaling tidligere?
 • Svar fra styret: Det har ikke blitt avholdt årsmøte og dermed ikke blitt vedtatt noe budsjett.
 • Det ble stilt spørsmål om en sak der en campingvogn i gata hadde blitt skadet og om velforeningen hadde betalt noe erstatning for dette.
 • Svar fra styret: Dette var ikke en sak velforeningen var part i, og det er ikke brukt av velforeningens midler til dette.

Revisor Svein Helge Åsen gjennomgikk revisjonsberetning med merknader. Denne hadde ikke styret fått på forhånd og var derfor ikke sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet, men ble isteden utdelt på årsmøtet. Forslag fra salen om at det gamle styret også skal betale kontingent siden det ikke har fulgt opp sine forpliktelser og avholdt årsmøte.

Vedtak:

Regnskap for 2014 og 2015 godkjent. Kontingent for 2014, 2015 og 2016 ble satt til kr. 1500,- for hver husstand. Styremedlemmer i perioden skal også betale kontingent. Følgende budsjett for 2016 ble vedtatt:

budsjett16

Sak 6. Stiftelse av Sandmoen Velforening.

Foreslåtte vedtekter for Sandmoen Velforening som ble sendt ut sammen med at innkallelsen ble opplest. Følgende endringer ble foreslått:

§2 endres til:

Pliktige medlemmer i foreningen er de som til enhver tid er tomteeiere med oddetall i Sandmovegen 1-89. Medlemmer plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg.

Det tilføyes en ny § 4 Kontingentinnbetaling:

Dersom det på grunn av ekstraordinære omstendigheter ikke skulle kunne gjennomføres årsmøte innen utgangen av mars, så har styret fullmakt til å sende ut krav om kontingentinnbetaling pålydende forrige års vedtatte kontingent innen utgangen av april.

Vedtak:

Sandmoen Velforening med de vedtekter som er gjengitt under ble vedtatt stiftet. Nytt styre registrerer velforeningen i Brønnøysundregistrene.

Vedtekter for Sandmoen Velforening

§ 1 Velforeningens formål er å forestå driften av fellesarealer (lekeplasser, gjesteparkering, veier, fellesledninger o.l.) som eies av velforeningen.

§ 2 Pliktige medlemmer i foreningen er de som til enhver tid er tomteeiere med oddetall i Sandmovegen 1-89. Medlemmer plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg.

§ 3 Årsmøtet.
Foreningens høyeste organ er årsmøtet, der hver husstand har 1 stemme. Forhåndsstemme kan avgis skriftlig til styret, senest 1 dag før årsmøtet avholdes.

§ 3.1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Styrets leder innkaller skriftlig(saksliste) til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende skriftlig innen utgangen av februar.

§ 3.2 Dagsorden for årsmøtet er:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg 2 personer til å signere referat
5. Årsberetning
6. Regnskap/budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre og årsmøte

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning om andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Dog kan det besluttes innkalt til ekstraordinært årsmøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt på møtet.

§ 3.3 Styrets sammensetning:

Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og varamedlem. Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for 2 år ad gangen. Styremedlem og varamedlem velges for 1 år. Leder og kasserer velges for samme periode, og nestleder og sekretær velges for samme periode.

Styremedlemmer betaler ikke medlemskontingent i perioden. Varamedlemmer betaler halv kontingent.

§ 3.4 På årsmøtet skal også følgende velges:
2 revisorer
Valgkomite på 2 medlemmer

Disse velges for 1 år. Valgkomiteens forslag skal være styret i hende innen utgangen av februar.

§ 4 Kontingentinnbetaling

Dersom det på grunn av ekstraordinære omstendigheter ikke skulle kunne gjennomføres årsmøte innen utgangen av mars, så har styret fullmakt til å sende ut krav om kontingentinnbetaling pålydende forrige års vedtatte kontingent innen utgangen av april.

Sak 7. Innkomne forslag.

a) Hvordan skape engasjement og samhold i gata?
Vedtak: Lekeplasskomite har ansvar for dugnad med sosial profil. Styret har ansvar for å arrangere 1-2 sosiale arrangement i året.

b) Ønsker en skikkelig redegjørelse for hva som har foregått de siste årene, spesielt.
med tanke på økonomi?
Vedtak: Dette har blitt gjort gjennom regnskap, revisorrapport og årsberetning.

c) Lekeplassgruppa og økonomi
Leder i lekeplasskomite redegjorde for hvorfor 33 000 av tidligere bevilgede midler fortsatt ikke er brukt. Det er dyrt å anskaffe nye lekestativ og pengene som er bevilget strekker ikke til. Det er gjort forsøk på å skaffe midler utenfra, uten at dette så langt har lykkes.

Vedtak: Lekeplasskomiteen disponerer tidligere bevilgede midler som vedtatt under sak 5 budsjett

d) Det er betalt inn ekstra penger til asfaltering, hvor står den saken?
De 67 000,- som tidligere er blitt betalt inn er ikke nok til å asfaltere gata. Det er tidligere innhentet pristilbud på asfaltering, men det må forventes at dette blir betydelig dyrere i dag. Et forsiktig anslag er 4-500 000,-.

Vedtak: Under sak 5 ble det vedtatt at det opprettes egen konto for asfaltering.

e) Tror tiden er inne for å bytte ut hele styret. Nye tanker, ideer og pågangsmot må til
Vedtak: Dette håndteres under sak 8 valg.

f) Folk med hund: plukk opp dritten!
Vedtak: Årsmøtet sa seg enig i denne oppfordringen.

g) Facebookgruppe for sandmovegen.
Det er ikke alle medlemmer i velforeningen som er på facebook og velforeningen har allerede en nettside som kan brukes for å legge ut informasjon til medlemmene.

Vedtak: Eksisterende nettside brukes for å legge ut informasjon til medlemmene. Adressen til denne er http://www.sandmoenvel.com/

Sak 8. Valg.

Valgkomiteens innstilling ble opplest og gjennomgått. Einar Heyeraas tok opp om det er lurt å
bytte hele styret. Det ble fra valgkomiteens leder opplyst om at det til valgkomiteen er uttrykt
misnøye med det sittende styret og derfor er hele styret foreslått skiftet.

Marte Spets og Einar Heyeraas ønsket å bytte verv ut fra forslaget til valgkomiteen.

Vedtak: Følgende styre ble valgt:

Vedtak: Følgende styre ble valgt:

Styreleder – Malin Schei (Nr. 3) – Valgt for 2 år
Nestleder – Roger Luneborg (Nr. 71) – Valgt for 1 år
Kasserer – Marthe Spets (Nr. 7) – Valgt for 2 år
Sekretær – Einar Heyeraas (Nr. 9) – Valgt for 1 år
Styremedlem – Ranveig Pedersen (Nr. 45B) – Valgt for 1 år
Varamedlem – Marit Langli (Nr. 27) – Valgt for 1 år

Revisorer
Svein Helge Åsen (Nr. 21) – Valgt for 1 år
Fredleiv Myklegaard (Nr. 41) – Valgt for 1 år

Valgkomite
Kjell Ingar Helgemo (Nr. 19) – Valgt for 1 år
Frode Aalberg (Nr. 25) – Valgt for 1 år

Lekeplasskomite
Magnus Sætereng (Nr. 31) – Valgt for 1 år
Ranveig Pedersen (Nr. 45B) – Valgt for 1 år
Gjert Johansen (Nr.15) – Valgt for 1 år

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet kl. 21.10.

Årsmøte 19.06.2012

Protokoll fra årsmøte

i

Sandmoen Velforening

Sted:              Store lekeplass

Tid:                Tirsdag 19.6.2012 – kl. 18.30

Saker behandlet

Sak 1             Åpning

Sak 2             Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling til årsmøtet godkjent

Sak 3             Valg av møteleder og referent

Vedtak: Are Reiten ble valgt til møteleder og Årstein Sunde ble valgt til referent.

Sak 4             Årsberetning

Det ble i året som gikk utført reklamasjon og reparasjon av gatebelysning og rensing av sandfangkummer (sugebil).        

Sak 5             Regnskap/Budsjett

Regnskap 2011 ble gjennomgått.

Vedtak: Regnskap 2011 godkjent. Vedlagte budsjett for 2012 vedtatt.

Sak 6             Innkomne forslag

Asfaltering

Det er kommet inn ett anbud på asfaltering fra asfaltservice Trondheim AS på kr 230 000.

Vedtak: Reasfaltering av gata innen 3 år, tidligst høsten 2013. Nye styret viderefører anbudsinnhenting på asfaltering.  Tidligere vedtatte øremerkede midler trekkes inn. 

Brøyting

Vedtak: Dagens brøyteavtale videreføres. Styret følger opp avtale.

Sak 7             Valg

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Styresammensetning 2012:

Styreleder:                 Roger Søbstad (Nr 1)

Nestleder:                 Aarsetin Sunde (Nr 65)

Kasserer:                  Peggy Sporild (Nr 67)

Sekretær:                  Thomas Torjuul Hansen (Nr 43)

Styremedlem:           John Helge Hofstad (Nr 45A)

Varamedlem:            Håvard Askim (Nr 75)

Revisorer:                 Svein Helge Åsen (Nr 21)

Fredleiv Myklegaard (nr 41)

Valgkomite:              Kjell Ingar Helgemo (Nr 19)

Frode Aalberg (Nr 25)

Lekeplasskomite:

Roger Søbstad (Nr 1)

Magnus Setereng (Nr 31)

Kathrine Lindebø-Tennebekk (Nr 33)

Camilla Haugen (Nr 35)

Ranveig Pedersen (Nr 45B)

Sak 8             Eventuelt

Bestillinger skal utføres og godkjennes av styret.

I forbindelse med reasfaltering ble det vedtatt at medlemskontingent økes med kr 500,- for 2012 og 750,- kr i 2013. 500,- kr av økningen er egenandel pr husstand/boenhet for reasfaltering – som blir fakturert i 2 deler i oktober 2012 og mars 2013.

Styremøte 26.11.2012

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Roger Søbstad, John Helge Hofstad, Årstein Sunde, Peggy Sporild, Thomas Hansen
Dato: 26.11.2012

Sak 1: Status registrering av velforeningen i Brønnøysund

Blankett for registrering av Velforeningen i Brønnøysund ble signert. Stiftelsespapirer gjeldende vedtekter og protokoll fra siste årsmøte må vedlegges for å få velforeningen registrert.

Stiftelsespapirene mangler, og det må undersøkes hvem som har disse.

Sak 2: Status internkontroll for lekeplasser

Det viser seg å være en større jobb en først antatt med å utarbeide internkontroll for velforeningen. Det er derfor nødvendig at flere engasjerer seg i dette arbeidet.

Vedtak: Lekeplasskomite og 2 personer fra styret skal jobbe sammen for å utarbeide internkontroll. Satser på å avholde første møte i januar 2013.

Sak 3: Status inngåelse av forsikringsavtale for velforeningen

Avventer med å inngå forsikringsavtale til det er avklart om velforeningen skal bli medlem i et velforbund, da slik forsikring kan være inkludert i medlemskontingent til forbundet.

Sak 4: Status brøyting av Sandmovegen

Det er inngått muntlig avtale med Søbstad om at tidligere års brøyteavtale videreføres. Søbstad brøyter og strør ved behov til fastpris for hele året.

Vedtak: Brøyting av Sandmovegen legges ut på anbud og ny avtale inngås før neste vinter. Thomas står for innkjøp av brøytestikker som settes opp på dugnad.

Sak 5: Status medlemskontingent

Diskusjon rundt hvor mange betalende boenheter velforeningen skal ha. Undersøkes om det er foretatt sammenslåing av boenheter som har redusert antall medlemmer i velforeningen.

Vedtak: Dersom noen av boenhetene i velforeningen er slått sammen, må det budsjetteres med lavere inntekt fra medlemskontingent kommende år.

Sak 6: Status etablering av Bauhaus byggevarehus

Det ble diskutert hva etablering av Bauhaus byggevarehus på tomten til Sandmoen Camping vil ha å si for velforeningens beboere. En fordel er at trafikken i Sandmovegen blir redusert. Dersom alle planer blir godkjent av kommunen er det planlagt åpning i 2017.

Sak 7: Status etablering av kommunal sykkelveg

Den kommunale sykkelvegen som er planlagt er ikke en sykkelveg i tradisjonell forstand, men en forlengelse av den allerede påbegynte gruslagte stien. Denne er planlagt forlenget fram til Løvåsveien. Uvisst når dette er planlagt gjennomført av kommunen.

Sak 8: Status etablering fellesavtale Kabel-TV/Internett

Det er mottatt tilbud fra Canal Digital i NTE på levering av TV og internett på fellesavtale for alle beboere i velforeningen. Felles for begge tilbudene er at de forutsetter at en høy prosentandel av velforeningens medlemmer må tegne avtale, og at velforeningen må stå for betaling til leverandør. Dette medfører da igjen at velforeningen må stå for innkreving fra velforeningens medlemmer.

Vedtak: Det sendes ut informasjon om tilbudene til velforeningens medlemmer i forbindelse med innkalling til årsmøtet, og inngåelse av avtale tas opp som egen sak på årsmøtet.

Sak 9: Eventuelt

Er et problem for brøyting at enkelte har søppelkassene sine plassert uti gata. Er også observert en del biler som holder høy fart i gata.

Thomas Hansen
Ref.

Styremøte 8.6.2012

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Roger Søbstad, John Helge Hofstad, Årstein Sunde, Peggy Sporild, Thomas Hansen, Kjell Ingar Helgemo
Dato: 8.6.2012

Sak 1. Orientering fra avtroppende styre

Tidligere styremedlem orienterte om arbeidet tidligere styret har gjort.

Sak 2. Registrering av velforeningen i Brønnøysund

Vedtak: Velforeningen registreres i Brønnøysund. Thomas utfyller nødvendige papirer og samler underskrifter fra nye styremedlemmer.

Sak 3. Internkontroll for lekeplasser
Styret ser nødvendigheten av å ha på plass internkontroll for felleseide lekeplasser.

Vedtak: Årstein sunde utarbeider utkast til internkontroll for velforeningen til neste styremøte.

Sak 4. Oppgradering lekeplasser

Begge lekeplassene har behov for oppgradering. Søke støtte hos lokale bedrifter, Trondheim kommune, City Syd fondet, Gjensidigestiftelsen og evt. Tippemidler.

Vedtak: Thomas utarbeider utkast til brev til lokale bedrifter og lekeplasskomiteen gis i oppgave å sende ut brev.

Sak 5. Inngåelse av forsikringsavtale for velforeningen

Vedtak: John Helge innhenter anbud på forsikring til neste styremøte.

Sak 6. Brøyting av Sandmovegen

Vedtak: Roger innhenter anbud på brøyting og inngår skriftlig avtale på brøyting.

Sak 7. Parkering i Sandmovegen

Vedtak: Det sendes brev til alle med klargjøring av parkeringsregler og hvilke tiltak som vurderes dersom parkering ikke bedres.

Sak 8. Medlemskontingent

Det har blitt reist spørsmål ved om alle boenhetene har betalt kontingent for 2 siste år.

Vedtak: Undersøkes om det er foretatt sammenslåing av boenheter som har redusert antall medlemmer i velforeningen. Dersom dette ikke er gjort så sendes det ut ny giro for manglende betalt kontingent. Utarbeides mal for elektronisk fakturering og undersøkes mulighet for fakturering med KID og automatisk reskontro fra nettbank.

Sak 9. Etablering av Bauhaus byggevarehus

Diskusjon rundt hva etableringen av Bauhaus byggevarehus vil ha å så for medlemmene i velforeningen. En fordel er at trafikken i Sandmovegen blir redusert.

Sak 10. Etablering av kommunal sykkelveg

Vedtak: Peggy undersøker med nærmeste nabo og orienterer på neste styremøte.

Sak 11. Etablering fellesavtale Kabel-TV/Internett

Vedtak: Roger innhenter anbud til neste styremøte.

Thomas Hansen
Ref.

Styremøte 17.06.10

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Are, Frode, Marthe og Siri.
Dato: 17.06.2010

Sak 1.
Diskusjon rundt boligen med utleiedel nr 83. Skal det betales kontingent for 1 boenhet eller 2 boenheter? Are (eller Frode?) sjekker med eier (eller byggesakskontoret) om eiendommen har ett gårds- og bruksnummer – eller to – på eiendommen.

Sak 2.
Dugnad.
Det ble ikke innkalt til dugnad i mai, men Are Reiten (som hadde konfirmant og en litt hektisk vår) tok en runde selv sammen med et par-tre stykker.

Sak 3.
Støyen fra Skanke.
Vi sliter med saken. Frode har vært i kontakt med Tore Berg i miljø-enheten – igjen, men føler at han ikke møter riktig innstilling der. Han har fått oppgitt en kontaktperson Steinulf Hoel – som kan kontaktes. Det er ikke utført en ny støytest fordi huseier ikke har hatt vifta stående på rett nivå osv. Lite imøtekommende han også. Vi må sjekke støykrav i forhold til norsk standard – regler i forhold til næring/privat osv. Konklusjon: Vi bør sende en ordentlig henvendelse fra styret – på vegne av beboerne i gata. Are tar initiativ.

Sak 4.
Lysene i gata. De virker jo bare av og til. Are har vært i kontakt med elektriker opptil flere ganger, men de kommer jo aldri! Gjør et nytt forsøk – dette må ordnes til vinteren!

Sak 5.
Redskapsbu. Hva skjer og når skjer det noe? Avklart at redskapsbu bygges på den lille lekeplassen ved fotballbanen – der bussen står i dag (den flyttes).

Budsjett 20.000 godkjent. Rokne og Sunde tar jobben (med hjelp fra flere ved behov).

Leder i styret Are Reiten har mailadresse: are123@online.no Evt saker kan sendes inn på mail til ham.

 

Siri Postma Krognes
Ref.

Styremøte 18.11.09

Referat fra styremøte 18.11.09
Sandmoen Kro

Til stede: Til stede: Leder Are Reiten, Siri Postma, Peggy Sporild, Marte Fløyten og Frode Ålberg

Sak 1.
Gjennomgang av regnskap og årsberetning. Godkjent av styret. Forslag budsjett diskutert. Mangler kostnadsoverslag på oppsett av redskapsbod. Dette sjekkes opp av leder.

Sak 2.
Lysene i gata må ordnes. Flere lyser ikke eller lyser bare av og til. Trolig jordingsfeil. Leder sjekker opp hvilken elektriker som tidligere er brukt, samt lyspærer etc.

Sak 3.
Strømavlesning i Sandmoveien. Peggy Sporild leser av strøm. Hun får også faktura på dette. Måleren til kloakkpumpe – skal noe leses av her og hvem gjør det?

Sak 4.
Redskapsbod.
Vi mangler tilbakemelding fra Sunde/Rokne på anbefalt plassering og kostnadsoverslag.
Må ha dette klart til neste årsmøte.

Sak 5.
Klage på støy fra vifte hos Schanke.
Saken følges opp av Marte/Frode. Kommunen har så langt ikke besvart Marte’s henvendelser til kommunen.

Sak 6.
Oppdatert medlemsliste laget av Peggy. Navn + adresse satt inn på alle, samt medlemskontigent. Vi lager en variant der vi får satt inn tlf./mailadressser. Siri tar tak i dette.

Sak 7.
Diskusjon rundt økning av eiendomsskatt på garasjeanlegget i gata (gjelder anlegget til sameiet 45-59). Faktura på dette sendes ut direkte til sameiet og ikke gå som en del av Sandmoen Velforening (at vi får økt kontingent).

Sak 8.
Ekstraordinært årsmøte satt til ons 09.12.09 kl 1900 på Sandmoen Kro. Siri sender ut innkalling sammen med regnskap/årsberetning.

Heimdal 21.11.09
Siri Postma Krognes
Referent

Årsmøte 23.09.09

Referat fra årsmøte 23.09.09
23.sept, Sandmoen Kro

Til stede: Avtroppende leder Bernt Bøkseth og sekretær Siri Postma fra styret. Marte Fløystad og Peggy Sporild meldte fravær pga sykdom. Ca 12 husstander til stede.

Tema for årsmøtet:
Endringer i styret og valg av ny leder og ny varamann
Gjennomgang av regnskap og budsjett
Forslag om redkapsbod, gjerde og volleyballbane diskuteres
Evt

Referat

Sak 1.
Innkallingen ble godkjent. Men kommentar på at regnskap og budsjett burde vært med i innkallingen. Pga av manglende regnskap og budsjett må det gjennomføres et ekstraordinært årsmøte.

Sak 2.
Årsberetning. Ikke laget.

Sak 3.
Regnskap/budsjett. Dette var ikke klart på årsmøtets tidspunkt. Kasserer Peggy Sporild sier hun nå har mottatt regnskapet fra revisor. Nytt styre må ta et møte for gjennomgang av dette samt oppsett av budsjett for neste år. Nytt budsjett må stemples og godkjennes på neste årsmøte.

Fra medlemmer:

Sak 4.
Strømavlesning i Sandmoveien. Hvem leser av måleren? Blir den lest av? Hvem får regningen? Kommentar på at strømregningene har vært høye over tid.

Sak 5.
Forslag til redskapsbod på lekeplass 1. Årsmøtet er postiv til forslaget, men imøteser et kostnadsoverslag samt forslag til plassering fra Sunde i 65/Rokne i 47B. Det ble foreslått å bygge redskapsbod på lekeplass 2 isteden.

Sak 6.
Sandvolleyballbane på lekeplass 1 diskutert. Antatt kostnad på dette er kr. 10.000,- (3 sandlass ca 2.000,- pr stk, nett etc.). Årsmøtet stiller seg positiv også til dette forslaget, men prioritering 1 bør være redskapsbod. Også dette forslaget er avhengig av økonomi og plass. Regnskap og budsjett må på plass før evt avgjørelse på sak 5 og 6 taes.

Sak 7.
Forslag om nytt gjerde på lekeplass 2 som kan demonteres på vinteren så det blir plass for snø. Delte meninger om hvorvidt det trengs nytt gjerde eller ikke. Også et kostnadsspørsmål. Og et spørsmål om alternative plasseringer av snø. Saken må taes opp igjen senere når vi vet utfallet av sak 5 og 6.

Sak 8.
Klagen på støy fra vifte hos Scanke Stål og sveis.
Det har gått LANG tid uten at noe er blitt gjort. Frustrasjon blant medlemmer som plages daglig av støyen. Vi må komme i dialog med Schanke. Saken ble tatt opp første gang for over 3 år siden. Marte følger opp så ny støymåling blir foretatt. Styret må følge opp denne saken.

Sak 9.
Oppdatering av navn på medlemmer med adresse, telefon og mail. Slik kan referat sendes ut pr mail istedenfor pr post. Bernt Bøkseth tar en runde i gata og samler inn oppdaterte opplysninger på alle medlemmer.

Sak 10.
Valg av nytt styre. Innstilling til styret 2009 levert av valgkomiteen;
Leder Are Reiten Velges for 1 år

Nestleder Marte Fløystad Velges for 2 år
Sekretær Siri Postma Krognes Velges for 2 år
Kasserer Peggy Sporild Ikke på valg
Styremedlem Frode ålberg Velges for 1 år
Varamedlem Årstein Sunde Velges for 1 år
Revisorer Svein H Åsen Velges for 1 år
Fredleiv Myklegard Velges for 1 år
Valgkomite Inge Bekken Velges for 1 år
Karen Marie Fjær Velges for 1 år
Jan Tore Bjordal Velges for 1 år

Nytt styre må innkalle til ekstraordinært årsmøte for gjennomgang og godkjenning av regnskap og budsjett.

Heimdal 02.09.09
Siri Postma Krognes
Referent

Styremøte 02.09.09

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Bernt, Peggy, Marthe og Siri.

Sak 1.
Åge Gresseth har sendt skriftlig varsel til styret på at han trekker seg som styremedlem. Varamedlem Stein Rokne kalles derfor inn som styremedlem.

Sak 2.
Åsmøte må holdes – innkalling til møte 23/9 vedlagt.

Sak 3.
Regnskapet. Peggy har levert fra seg regnskapet for lenge siden, men venter på tilbakemelding fra revisor. Regnskapet gåes gjennom på årsmøtet.

Sak 4.
Det er søkt om støtte kr. 1000,- til den årlige festen (som ble gjenomført i vinter). Pengene overføres når Peggy får tilbake regnskapet fra revisor.

Sak 5.
Det har kommet inn et forslag til å sette opp en regnskapsbod på lekeplass 1 pga mye utstyr som lagres hjemme hos enkeltpersoner i gata. Det er også kommet inn forslag om å bruke «snøsamlingsplassen» på lekeplass 1 til sandvolleyball-bane. I så fall trengs sand og et nett. Det er også kommet forslag om et nytt gjerde på lekeplass 2. Sakene taes opp på årsmøtet.

Sak 6.
Klage på støy fra vifte hos Schanke Stål og sveis. Kallandsvik har vært i kontakt med kommunen, som nå har vært og tatt en støymåling. Målingen var desverre mislykket fordi vifta ikke stod på fullt da det ble målt…. Kommunen bekrefter at ny måling skal gjennomføres. Marte tar kontakt med Tore Berg i kommunen for å undersøke litt mer om saken, siden han mener at vi bør opprette en byggesak.

Sak 7.
Bernt ønsker å trekke seg som leder i styret. I så fall må valgkomiteen på banen. Vi trenger en ny leder! Saken taes opp på årsmøtet.

Sak 8.
Det er behov for en opprydding i medlemslista til alle beboerne i Sandmoveien. Mange har flyttet og nye er kommet inn i gata. Vi oppfordrer nyinnflyttede (1 år tilbake i tid) til å sende en mail til Peggy Sporil i nr 67 (evt legge en lapp i postkassa).
Epost: erreberg@online.no

 

Siri Postma Krognes
Ref.

Styremøte 03.12.08

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 03.12.08 kl 20-21, Sandmoen Kro.
Til stede: Bernt, Åge, Peggy, Marthe og Siri.

Sak 1.
Siri Postma Krognes i 57B tar over som sekretær i styret etter Einar Heyeraas. Einar fortsetter å oppdatere vår hjemmeside www.sandmoenvel.com. Alle referater legges ut der.

Sak 2.
Regnskapet for 2007 gjennomgått. Merknader fra revisor diskutert og endringer utført.

Sak 3.
Medlemslisten vil bli oppdatert siden flere husstander har flyttet ut av gaten og andre er på flyttefot inn i gaten i disse dager. Peggy sørger for dette i samarbeid med Einar (som oppdaterer hjemmesiden).

Sak 4.
Problem med støy fra vifteanlegget til Schanke Stål og Sveis.
Det er kommet inn nok et klagebrev på dette.
Problem med søppel og skrot på baksiden inntil tomtegrensene til husnr 53 + 59.
Bernt har tidligere ringt kommunen om disse sakene. Ifølge Bernt er søppel og skrot nå ryddet vekk fra området. Det som nå er igjen skyldes anleggsarbeidet som pågår ennå og av forståelige grunner kan dette ikke fjernes før jobben er avsluttet.

Vi fortsetter å forfølge «viftestøy»saken mot kommunen. Styret tar kontakt med kommunen muntlig/skriftlig om nødvendig. Om problemet fortsetter må vi vurdere å be om å få tatt støymåling i området.

Sak 5.
Vi har fremdeles problemer med at søbbelbøtter plasseres uti gaten istedenfor på eget tomteområdet. Dette må huseierne det gjelder ta tak i snarest.
Slik det er nå får vi ikke brøytet gata skikkelig. Problemet er størst innerst i gata der det blir kun brøytet en stripe slik det er nå– det blir for trangt.

Sak 6.
For dårlig brøyting på parkeringsplasser/gjesteplasser. Bernt tar opp saken med Saupstad.

 

Siri Postma Krognes
Ref.

Styremøte 18.06.08

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 18.06.08 kl 20.00 – 21.00 Sandmoen kro..
Tilstede: Åge, Bernt, Einar, Peggy og Marthe.

Sak 1. Årsmøte
Pga. ferieavikling og forsinkelser m/regnskapet, besluttet styret å utsette årsmøtet til Torsdag 21 August.

Sak 2. Sommerfest
Styret besluttet å legge årets sommerfest til Fredag 15 August. Det vil som vanlig bli grilling (Bernt tok på seg å ordne med 2 store fellesgriller), diverse leker for barna (Marthe arrangerer) og sosialt samvær utover kvelden.

Sak 3. Lekeplassene
Styret diskuterte litt frem og tilbake vedrørende forbedringer av lekeplassene. Det kom blant forslag om å bygge en felles platting på lekeplass 1. Styret vil komme med dette forslaget på Årsmøtet. Bernt tok på seg å rive ned de gamle postkassestativene.

Sak 4. Bråk/Råning på industritomtene bak velforeninga
Det har kommet gjentatte klager på bråk/råning fra industritomtene bak velforeninga. Bernt har pratet med dem og det har vært lite lyd i etterkant. Skulle det fortsette i fremtida får styret gå til ytterligere tiltak.

 

 

Einar Heyeraas
Ref.

Styremøte 05.03.08

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 05.03.08 kl 20.00 – 21.00 Sandmoen kro..
Tilstede: Åge, Bernt, Peggy og Marthe.

Sak 1. Opptelling av stemmer vedrørende postkassestativ eller postkasse på hvert hus.
20 stk ønsket postkasser på hvert hus. 2 stk ønsket å ha postkassestativ. Åge undersøker muligheter for å flytte postkassene med Posten.

Sak 2. Oppdatere medlemsliste/hjemmeside.
Einar gjør oppdateringene.

Sak 3. Velforeningsfesten
Blir flyttet fra våren til høsten.

Sak 4. Søppelkasser/Hundelort
Det har kommet gjentatte klager på at søppelkassene står i gata samt at det er mye hundelort ved garasjene. Søppelkassene skal stå på egen eiendom og hundeeierne må plukke opp! Styret sender ut skriv om dette.

Sak 5. Scanke Stål og Sveis
Styret har vært i kontakt med Scanke Stål og Sveis, og de har lovet å rydde opp området før påske.

 

 

 

Marthe Fløystad
Ref.

Årsmøte 21.06.07

Referat fra årsmøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 21. Juni kl 21.00-23.00 Lekeplass 1(partyteltet var ødelagt).
Tilstede: 20 inklusive styret.

Sak 1: Styrets leder Trine Sunde åpnet møtet.
Sak 2: Innkallingen ble godkjent.
Sak 3: Møteleder: Trine Sunde Referent: Einar Heyeraas
Sak 4: Årsberetning ble gjennomgått av møteleder og godkjent.
Sak 5: Regnskap og budsjett
Sak 6: Innkomne forslag

Fra medlemmer:
a. Breidablikk Musikkorps ønsker økonomisk støtte fra Velforeninga.

Det ble stemt over saken, og årsmøtet vedtok å gi kr 500,-

b. Postkassestativene. Skal disse rives ned, og hvert hus ha postkassa på veggen? Eller skal vi beholde stativene slik de er? Det vil bli holdt avstemning over dette.

Det ble stemt over saken, og resultatet ble 7 mot 7. Det vil derfor bli nødvendig å dele ut en skriftlig avstemning hvor hver husstand får 1 stemme hver.

c. Generelt om lekeplassene. Skal vi gjøre noe mer med lekeplassene? Det er blant annet foreslått å sette opp volleyballnett på lekeplass 1.

Jan Erik Reberg tok på seg å lage en kommisjon for hva som kan gjøres med fotballbanen. Dette skal legges frem for styret. Det er kommet klager både på støy og sparking mot hus.

Einar Randberg skal sette opp volleyballnett.

Marthe Fløystad skal se hva som kan gjøres forReferat fra årsmøte i Sandmoen Velforening å forskjønne hele området.

Sak 7: Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, og alle ble enstemmig valgt.

Styret: Bernt Bøgseth (valgt for 2 år) Nestleder Marte Fløystad (ikke på valg) Sekretær Einar Heyeraas (ikke på valg) Kasserer Peggy Sporild (valgt for 2 år) Styremedlem Åge Gresseth (ikke på valg) Varamedlem Stein Rokne (valgt for 1 år).

Valgkomité: Magne Bjørkli, Pål Stene og Kjell I. Helgemo.

Revisorer: Arild Blakstad og Fredleiv Myklegard

Trine Sunde og Hege Liens perioder i styret er over.

Mvh Styret.

Sandmoen Velforening – Revidert Regnskap 2006

Inntekter:
Kontingent kr 62.110,-
Renteinntekter kr 52,-
Sum inntekter kr 62.212,-

Kostnader:

Gjesteparkering kr 14.750,-
Driftsutgifter kr 43.311.23,-
Arrangementutg. kr 1192,50,-
Div. utg. kr 4.959,-
Gebyr brevgiro kr 183,50,-
————————————————————————-
Sum kostnader: kr 64.366,23,-

Balanse pr. 31.12.06.

Kasse kr 2.138,-
Bank kr 44.524.92,-
Total kapital kr 46.662,92,-

Einar Heyeraas
ref.

Styremøte 09.05.07

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 09.05.07 kl 21.00 – 22.30 hos Hege. Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar og Hege.

  Sak 1. Planlegging av dugnad.
Styret vedtok å legge årets dugnad til mandag 14. mai. 07. kl 17.30. Einar skriver innkalling og Trine printer og leverer ut.

Sak 2. Årsmøte.
Årsmøte blir holdt 21. juni. 07. i partyteltet. Det blir et nytt styremøte hos Einar 13. juni. For å planlegge dette nærmere.

Sak 3. Bussholdeplassovergang?
Vi har ikke fått svar på anken vår angående fotgjengerfeltet ved bussholdeplassen. Vi purrer på kommunen.

Sak 4. Støy fra Skanke AS.
Det kommer uakseptabelt mye støy fra byggeplassen til Skanke AS. Vi har allerede skrevet brev til kommunen, men heller ikke her har vi fått svar. Åge sender brev direkte til Skanke for å gi dem en sjanse til å ordne opp før vi går til ytterligere skritt.

 

Einar Heyeraas

Ref.

Styremøte 12.02.07

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 12.02.07 kl 21.00 – 22.30 hos Trine.
Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar og Hege.

Sak 1. Festkomiteen har søkt om kr 1000,- til den årlige Fest.
Be enstemmig innvilget. Samtlige i styret underskrev at festkomiteen får kr 1000,-

Sak 2. Avslag på søknad om gangfelt mot den nye bussholdeplassen.
Kommunen viser til at det er farlig med gangfelt på vei hvor det passerer færre enn 25 personer i timen.

Styret mener det passerer flere enn det i timen i rushtida. Både fra Velforeninga og veldig mange fra Asylmottaket. I tilegg er det svært mange som beveger seg med barnevogn.

Det finnes imidlertid et gangfelt et godt stykke lenger bort(retning City Syd), som så å si ikke har fotgjengere. Vi foreslår derfor å flytte dette gangfeltet til den aktuelle bussholdeplassen. Einar skriver anke til kommunen.

Sak 3. Gatelys som ikke virker.
Pærene går straks de blir skiftet. Trine kontakter elektriker.

Sak 4. Søppelkasser i veikanten.
Styret har fått klager på at mange husstander har søppelkassene sine stående lang veien lengst inne i boligfeltet(mot myra). Dette gjør en allerede smal vei enda smalere og er til sjenanse for naboene. I tilegg er det til hinder for brøytinga. Einar lager skriv til beboerne.

Einar Heyeraas
Ref.

Styremøte 25.09.06

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 25.09.06 kl 21.00 – 22.30 hos Marte.
Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar og Hege.

Sak 1. Oppsummering Gjesteparkering
Gjesteparkeringa er på plass. Det eneste som mangler er å male striper på asfalten og nytt skilt.

Selve gjennomføringen ble billigere enn først antatt:
1. Asfalt: 12250,-
2. Sement: 450,-
3. Leie av gravmaskin, lass med grus, kantstein og div: 2500,-
Totalt: 15200,-

Altså er vi 1000,- kr under de øremerkede 16200,-.

Sak 2. Papirdunker
Det mangler papirdunker til 6 husstander. Marte ringer kommunen og ordner opp.

Sak 3. Lekeplassen
Alle de innkjøpte lekene er satt opp. Mangler kun rekkverk på broa opp til tårnet samt å henge opp sklia. Snekkerne lovet at det skulle være ferdig innen Fredag.

Totale Kostnader:
1. Lekeapp. kostet: 5400,-
2. Oppsetting og materialer til reparasjon av lekeapp: 4500,-
Totalt: 9900,-

 

 

Einar Heyeraas
Ref.

Styremøte 28.08.06

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 28.08.06 kl 21.00 – 22.30 hos Trine.
Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar, Einar ??, Bernt Bøgseth og Kjell I. Helgemo.

Sak 1. Gjesteparkering
Bernt Bøgseth, K.I.Helgemo og Einar ?? var til stede. Det ble besluttet at de skulle sette i gang med Gjesteparkeringa umiddelbart da ingen hadde kommet med innvendinger mot byggingen før fristen 15 August.

Det ble besluttet å sette opp et skriv på postkassestativene i tilfelle noen ønsket å asfaltere oppkjørselen sin mens et asfaltfirma likevel var her.

Sak 2. Lekeplassen
Trine har kjøpt inn diverse lekeapperater fra Heimdal Lekepark(som skal legges ned). Vi betaler kun 5400,- for leketårn m/sklie, vippedyr, buss og båt. Bare et lignende leketårn ville kostet rundt 50000,- kjøpt nytt.

Det ble planlagt dugnad neste uke for demontering fra lekeparken, og oppsetting her.

 

Einar Heyeraas
Ref.

Styremøte 12.06.06

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

TTid og sted: 12.06.06 kl 21.00 – 22.30.
Tilstede: Trine, Åge, Einar og Hege.

Sak 1. Gjesteparkering.
Styret satte seg ned for å finne en løsning som alle kan leve med. Det har kommet inn mange forslag den senere tid. Det som er helt sikkert er at lekeplassene ikke kan benyttes til dette da kommunen ikke vil tillate det.

Styret har mottatt et forslag fra Stein.A.Rokne som vi har bygget løsningen på. Vi vil i løpet av kort tid sende ut dette forslaget til alle beboerne. Det vil bli satt en tidsfrist, hvor de som ser seg uening med forslaget kan komme med sin mening før vi endelig bestemmer noe.

Einar lager forslaget som leveres ut.

Sak 2. Sommerfest.
Det vil bli holdt sommerfest(som sist år) Fredag den 23.06. Det vil bli moro for store og små.

Det hele vil starte med diverse aktiviteter kl 1800. De som føler seg kallet hjelper til med å montere partyteltet.

Sekkeløp, Fotballkamp voksne mot barna, Sykkelrace for trehjulsykler/tohjula med støttehjul og langt hoppetau. Marte arrangerer lekene, samt kjøper inn premier og svartsekker til sekkeløpet.

Grilling kl 1930, alle tar med seg grill, mat og drikke. Plakat med informasjon om sommerfesten vil bli satt opp på postkassestativene.

 

 

Einar Heyeraas

Ref.

Styremøte 25.04.06

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 25.04.06 kl 21.00 – 22.30 hos John.
Tilstede: John, Einar, Trine og Marte. Kjell.I.Helgemo kom også innom for å snakke om bygging av gjesteparkering.

Sak 1. Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad i velforeninga Onsdag 3 Mai kl 18.00. Vi håper så mange som mulig kan møte. Dette er noe av det som må gjøres:

• Generelt rydde opp og plukke løst søppel.
• Fylle på sand i sandkasser både lekeplass 1 og 2.
• Snu opp sikkerhetssand under lekestativ.
• Raking og rydding rundt papir kontainer.
• Humpedisse og Sklia må fjernes.
• Montere nye husker.
• Montere nytt tau på klatrestativ.

Diverse:

• Alle må huske å koste og spyle foran sitt eget hus før dugnaden!
• Kjell I. Helgemo vil holde en kort orientering vedrørende planene for den nye gjesteparkeringa.
• Medlemmene i styret står for servering og kaffe under dugnaden.

Sak 2. Gjesteparkering
Det ble besluttet at Kjell.I.Helgemo tar en kort orientering om gjesteparkeringa på dugnaden.

Sak 3. Sommerfest
23 Juni gjentar vi suksessen fra 2005 og arrangerer sommerfest igjen. Det vil bli konkurranser og leker for barna, etterfulgt av grilling og fest på kvelden. Partyteltet vil bli satt opp.

 

Einar Heyeraas
Ref.

Årsmøte 15.03.06

Referat fra Årsmøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 15.03.06 kl 19.30 – 21.00, Sandmoen kro.
Tilstede: 12 Husstander.

Sak 1. Styrets leder John Fløttum åpnet møtet.
Sak 2. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 3. Møteleder : John Fløttum, Referent : Einar Heyeraas.
Sak 4. Årsberetningen for 2004 ble gjennomgått av møteleder og godkjent.
Sak 5. Regnskap ble gått igjennom av møteleder og godkjent.

Når det gjelder budsjettet for kommende år fattet Årsmøtet en del endringer. Det ble endelig besluttet å gjennomføre bygging av ny gjesteparkeringsplass. Som kjent har dette vært på trappene i mange år nå. Sandmoen Velforening har en egenkapital pr. 31.12.2005 pålydende ca kr 50.000,-, hvorav kr 16.200,- har vært øremerket ny gjesteparkeringsplass. Følgende ble bestemt:

Årsmøtet gir det nye styret lov til å benytte inntil kr 50.000,- (ink. de øremerkede kr 16.200,-) til å sette opp ny gjesteparkering. Skulle man trenge mer penger til dette formålet må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Det ble opprettet en egen komiteé til å gjennomføre byggingen bestående av Bernt Bøgseth i nr 59b og Kjell Ingar Helgemo i nr 19. Komiteen blir utvidet med et medlem til.

For å frigjøre penger til prosjektet ble det besluttet at de foreslåtte kr 10.000,- til ny redskapsbod i busjettet skulle strykes. Velforeninga får ta dette opp igjen etter at ny gjesteparkering står ferdig.

Velforeninga har også kostnader i forbindelse med å oppgradere lekeplassene med godkjent utstyr. Dette gjøres etter hvert som det er rom for det økonomisk. Vippedisse og sklie fjernes fra Lekeplass 1, da de ikke er godkjente.

Sak 6. Innkomne forslag
a. Fra medlemmer
Utbyggingen av myra som ligger inntil boligene i Sandmoen Velforening foregår for fult. En ny bedrift med virksomhet innen stål og sveising er nå under etablering. Medlemmer av Velforeninga ønsker at Velforeninga diskuterer krav og rettigheter vi som beboere har før nabovarsel med mer skrives under. Vi tar dette opp som sak på Årsmøtet.

All bygging i området foregår på lovlig vis, så det er egentlig ingenting vi kan gjøre. Styret vil selvsagt følge med utviklingen i bygginga i tida som kommer.

b. Fra styret
i. Bygging av redskapsbod ble besluttet utsatt pga. endringene i budsjettet.

ii. Det ble besluttet å endre vedtektene til :”Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni hvert år”.

Sak 7. Valg
Kjell I. Helgemo orienterte om valgkomiteens arbeid. De hadde ikke funnet noen som var villig til å stille som lederkandidat. Årsmøtet stilte spørsmål om alle medlemmene i foreninga var forespurt, noe ikke alle var. Etter en del diskusjoner sa John Fløttum seg villig til å ta på ett år til som leder. De andre valgene gikk etter valgkomiteens innstilling og alle ble enstemmig valgt. Etter valget er styret:

Styret: Leder John Fløttum (valgt for 1 år), Nestleder Trine Sunde (ikke på valg), Kasserer Hege Lien (ikke på valg), Sekretær Einar Heyeraas (valgt for 2 år), Styremedlem Marte Fløystad (valgt for 2 år) og Varamedlem Åge Gresseth (valgt for 1 år)

Valgkomite: Magne Bjørkli, Pål Stene og Kjell I. Helgemo

Revisorer: Arild Blakstad og Fredleiv Myklegard

Solfrid Sandnes periode i styret er over og hun takket for seg.

MVH Styret.

 

Styremøte 05.02.06

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 05.02.06 kl 21.00 – 22.30 hos Trine.
Tilstede: Solfrid, Einar, John, Trine og Hege.

Sak1. Forberedelser til Årsmøte.
Styret besluttet å legge Årsmøtet til Onsdag den 15.03. kl 1900. Dette møtet vil som vanlig bli holdt på Sandmoen kro.

Styret fordelte i grove trekk arbeidsoppgavene til Årsmøtet. Vi vil ta et nytt styremøte den 22.02. kl 21.00 hjemme hos Solfrid for å forberede møtet i detalj.

Foreløpig forslag til saker å ta opp:

 • Holde årsmøte i det nye partyteltet. Dette må i så fall gjøres på en mildere årstid og endringer må gjøres av vedtektene.
 • Bygging av redskapsbod. John undersøker pris på bygging av hytte fra bunnen av med hjelp av snekkerne som bor i velforeninga. Trenger ca. pris på materialer. Eventuelt kan vi kjøpe inn ei ferdig hytte fra Plantasjen. Uansett må dette godkjennes av årsmøtet.

Sak 2. Utvidelse av bussrute 46.
Velforeninga ønsker å kontakte Team Trafikk for å diskutere mulighetene for å utvide rute 46 til å få Heimdal som endestasjon. Einar sender brev til TT.

Sak 3. Trondheim Næringsforening’s møte angående ny godsterminal.
Trondheim Næringsforening holder møte Mandag den 06.02. kl 1400 hvor blant annet lokaliseringen av ny godsterminal skal diskuteres. Ingen i styret hadde mulighet til å delta på møtet, så vi besluttet å ta kontakt med kommunen i etterkant for å få nødvendig informasjon. Einar sender brev tl kommunen.

Sak 4. Bil fra hjemmesykepleien parkerer midt i veien.
Da det har vært flere klager på at biler fra hjemmesykepleien har sperret veien for beboerne, tar Trine kontakt med Hjemmesykepleiertjenesten for å utarbeide en løsning.

Sak 5. Hundelort på myra og i Velforeninga.
Spesielt myra er full av hundelort, og styret oppfordrer hundeeierne til å ta opp etter seg av åpenbare årsaker..

 

Einar Heyeraas
Ref.

Styremøte 13.11.05

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 13.11.05 kl 21.00 – 22.30 hos Solfrid.
Tilstede: Solfrid, Einar, John, Trine og Hege.

Sak 1. Brøyting og strøing
Styret vurderte tilbudet fra Søbstad AS på strøing og brøyting, og ble enstemmig enige om følgende alternativ:

Alternativ 1 brøytning.
Gjelder brøytning av alle parkeringsarealer og kjørearealer.
Brøyting vil starte ved snødybde på ca. 10 cm.
Alle plasser brøytes alle dager også lørdag og søndag.
All brøyting er ferdig til kl. 08.00 på hverdager, og kl. 09.00 på søn,- og helgedager.
Fast pris for brøyting inntil 20 inkl. beredskapstillegg kr.15600,-
Pris for brøyting pr.gang over 20 brøytinger kr. 850,-

Alternativ 1 strøing.
Gjelder strøing av alle parkeringsarealer og kjørearealer.
Det vil bli brukt 4- 8 mm singel til strøing.
All strøing skal være ferdig kl. 08.00. på hverdager, og kl. 09.00 på søn,- og helgedager.
Fast pris for strøing inntil 20 ganger inkl. beredskapstillegg kr. 7800,-
Pris for strøing pr.gang over 20 strøinger kr. 400,-

Sak 2. Godsterminal til Sandmoen??
(Utdrag sakset fra 4 utgave av ”MidtPunkt” 2005. Artikkelen kan leses i sin helhet på: http://www.trondheim-chamber.no/nedlasting/57206_Midtpunkt%204_05.pdf):

”Godsterminalen til Sandmoen
Ordføreren sier seg enig med Ivar Koteng, som i denne utgaven av MidtPunkt slår fast at kommunen allerede nå må skape forutsigbarhet ved å peke på hvor godsterminalen skal ligge når den en gang flyttes fra Brattøra. Tidligere har en lokalisering på Leangen strandet. Nå avskriver ordføreren også det andre alternativet i forrige lokalisergsdebatt: Heimdal.

– En terminal vil komme i konflikt med alle boligene som er bygget i dette området. En plassering her vil neppe bli godtatt, fordi løsningen er ikke fremtidsrettet. En ny terminal bør derfor flyttes over på andre siden av E6, til Sandmoen-området, sier Ottervik.”

Dette høres ut som dårlige nyheter for alle oss som bor i området. Styret vet ikke noe om hvor på Sandmoen en eventuelt ny godsterminal skal lokaliseres. Det underlige i saken er at den opprinnelige planen med å bygge på Heggstadmyra ble skrinlagt pga. boliger i området. Det er jo mange flere boliger her på Sandmoen.

Einar sender brev til kommunen for å få klarlagt saken,

Sak 3. Diverse

• Vi har fått noen nye beboere på Sandmoen. Trine undersøker hvem det er slik at vi får oppdatert adresselistene, samt besøkt dem med velkomstskrivet.

• Styret hadde jo egentlig planlagt å sette opp ei lita hytte for diverse formål på lekeplassen denne høsten. Det viser seg imidlertid at ikke alle beboerne er enige om dette. Vi besluttet å la saken bli avgjort på neste årsmøte.

• Vinteren står for tur, og vi må få ordnet opp på fellesområdene. Gjerdet på enden av lekeplassen må taes ned slik at brøytebilen får plassert snøen.

• Vi må få ordnet opp i gatelyset som ikke virker. Frank og Solfrid skulle ha besøk at elektriker denne uka, og skulle la ham få se på det.

 

Einar Heyeraas
Ref.