Styremøte 26.11.2012

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Roger Søbstad, John Helge Hofstad, Årstein Sunde, Peggy Sporild, Thomas Hansen
Dato: 26.11.2012

Sak 1: Status registrering av velforeningen i Brønnøysund

Blankett for registrering av Velforeningen i Brønnøysund ble signert. Stiftelsespapirer gjeldende vedtekter og protokoll fra siste årsmøte må vedlegges for å få velforeningen registrert.

Stiftelsespapirene mangler, og det må undersøkes hvem som har disse.

Sak 2: Status internkontroll for lekeplasser

Det viser seg å være en større jobb en først antatt med å utarbeide internkontroll for velforeningen. Det er derfor nødvendig at flere engasjerer seg i dette arbeidet.

Vedtak: Lekeplasskomite og 2 personer fra styret skal jobbe sammen for å utarbeide internkontroll. Satser på å avholde første møte i januar 2013.

Sak 3: Status inngåelse av forsikringsavtale for velforeningen

Avventer med å inngå forsikringsavtale til det er avklart om velforeningen skal bli medlem i et velforbund, da slik forsikring kan være inkludert i medlemskontingent til forbundet.

Sak 4: Status brøyting av Sandmovegen

Det er inngått muntlig avtale med Søbstad om at tidligere års brøyteavtale videreføres. Søbstad brøyter og strør ved behov til fastpris for hele året.

Vedtak: Brøyting av Sandmovegen legges ut på anbud og ny avtale inngås før neste vinter. Thomas står for innkjøp av brøytestikker som settes opp på dugnad.

Sak 5: Status medlemskontingent

Diskusjon rundt hvor mange betalende boenheter velforeningen skal ha. Undersøkes om det er foretatt sammenslåing av boenheter som har redusert antall medlemmer i velforeningen.

Vedtak: Dersom noen av boenhetene i velforeningen er slått sammen, må det budsjetteres med lavere inntekt fra medlemskontingent kommende år.

Sak 6: Status etablering av Bauhaus byggevarehus

Det ble diskutert hva etablering av Bauhaus byggevarehus på tomten til Sandmoen Camping vil ha å si for velforeningens beboere. En fordel er at trafikken i Sandmovegen blir redusert. Dersom alle planer blir godkjent av kommunen er det planlagt åpning i 2017.

Sak 7: Status etablering av kommunal sykkelveg

Den kommunale sykkelvegen som er planlagt er ikke en sykkelveg i tradisjonell forstand, men en forlengelse av den allerede påbegynte gruslagte stien. Denne er planlagt forlenget fram til Løvåsveien. Uvisst når dette er planlagt gjennomført av kommunen.

Sak 8: Status etablering fellesavtale Kabel-TV/Internett

Det er mottatt tilbud fra Canal Digital i NTE på levering av TV og internett på fellesavtale for alle beboere i velforeningen. Felles for begge tilbudene er at de forutsetter at en høy prosentandel av velforeningens medlemmer må tegne avtale, og at velforeningen må stå for betaling til leverandør. Dette medfører da igjen at velforeningen må stå for innkreving fra velforeningens medlemmer.

Vedtak: Det sendes ut informasjon om tilbudene til velforeningens medlemmer i forbindelse med innkalling til årsmøtet, og inngåelse av avtale tas opp som egen sak på årsmøtet.

Sak 9: Eventuelt

Er et problem for brøyting at enkelte har søppelkassene sine plassert uti gata. Er også observert en del biler som holder høy fart i gata.

Thomas Hansen
Ref.