Årsmøte 19.06.2012

Protokoll fra årsmøte

i

Sandmoen Velforening

Sted:              Store lekeplass

Tid:                Tirsdag 19.6.2012 – kl. 18.30

Saker behandlet

Sak 1             Åpning

Sak 2             Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling til årsmøtet godkjent

Sak 3             Valg av møteleder og referent

Vedtak: Are Reiten ble valgt til møteleder og Årstein Sunde ble valgt til referent.

Sak 4             Årsberetning

Det ble i året som gikk utført reklamasjon og reparasjon av gatebelysning og rensing av sandfangkummer (sugebil).        

Sak 5             Regnskap/Budsjett

Regnskap 2011 ble gjennomgått.

Vedtak: Regnskap 2011 godkjent. Vedlagte budsjett for 2012 vedtatt.

Sak 6             Innkomne forslag

Asfaltering

Det er kommet inn ett anbud på asfaltering fra asfaltservice Trondheim AS på kr 230 000.

Vedtak: Reasfaltering av gata innen 3 år, tidligst høsten 2013. Nye styret viderefører anbudsinnhenting på asfaltering.  Tidligere vedtatte øremerkede midler trekkes inn. 

Brøyting

Vedtak: Dagens brøyteavtale videreføres. Styret følger opp avtale.

Sak 7             Valg

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Styresammensetning 2012:

Styreleder:                 Roger Søbstad (Nr 1)

Nestleder:                 Aarsetin Sunde (Nr 65)

Kasserer:                  Peggy Sporild (Nr 67)

Sekretær:                  Thomas Torjuul Hansen (Nr 43)

Styremedlem:           John Helge Hofstad (Nr 45A)

Varamedlem:            Håvard Askim (Nr 75)

Revisorer:                 Svein Helge Åsen (Nr 21)

Fredleiv Myklegaard (nr 41)

Valgkomite:              Kjell Ingar Helgemo (Nr 19)

Frode Aalberg (Nr 25)

Lekeplasskomite:

Roger Søbstad (Nr 1)

Magnus Setereng (Nr 31)

Kathrine Lindebø-Tennebekk (Nr 33)

Camilla Haugen (Nr 35)

Ranveig Pedersen (Nr 45B)

Sak 8             Eventuelt

Bestillinger skal utføres og godkjennes av styret.

I forbindelse med reasfaltering ble det vedtatt at medlemskontingent økes med kr 500,- for 2012 og 750,- kr i 2013. 500,- kr av økningen er egenandel pr husstand/boenhet for reasfaltering – som blir fakturert i 2 deler i oktober 2012 og mars 2013.