Årsmøte 15.03.06

Referat fra Årsmøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 15.03.06 kl 19.30 – 21.00, Sandmoen kro.
Tilstede: 12 Husstander.

Sak 1. Styrets leder John Fløttum åpnet møtet.
Sak 2. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 3. Møteleder : John Fløttum, Referent : Einar Heyeraas.
Sak 4. Årsberetningen for 2004 ble gjennomgått av møteleder og godkjent.
Sak 5. Regnskap ble gått igjennom av møteleder og godkjent.

Når det gjelder budsjettet for kommende år fattet Årsmøtet en del endringer. Det ble endelig besluttet å gjennomføre bygging av ny gjesteparkeringsplass. Som kjent har dette vært på trappene i mange år nå. Sandmoen Velforening har en egenkapital pr. 31.12.2005 pålydende ca kr 50.000,-, hvorav kr 16.200,- har vært øremerket ny gjesteparkeringsplass. Følgende ble bestemt:

Årsmøtet gir det nye styret lov til å benytte inntil kr 50.000,- (ink. de øremerkede kr 16.200,-) til å sette opp ny gjesteparkering. Skulle man trenge mer penger til dette formålet må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Det ble opprettet en egen komiteé til å gjennomføre byggingen bestående av Bernt Bøgseth i nr 59b og Kjell Ingar Helgemo i nr 19. Komiteen blir utvidet med et medlem til.

For å frigjøre penger til prosjektet ble det besluttet at de foreslåtte kr 10.000,- til ny redskapsbod i busjettet skulle strykes. Velforeninga får ta dette opp igjen etter at ny gjesteparkering står ferdig.

Velforeninga har også kostnader i forbindelse med å oppgradere lekeplassene med godkjent utstyr. Dette gjøres etter hvert som det er rom for det økonomisk. Vippedisse og sklie fjernes fra Lekeplass 1, da de ikke er godkjente.

Sak 6. Innkomne forslag
a. Fra medlemmer
Utbyggingen av myra som ligger inntil boligene i Sandmoen Velforening foregår for fult. En ny bedrift med virksomhet innen stål og sveising er nå under etablering. Medlemmer av Velforeninga ønsker at Velforeninga diskuterer krav og rettigheter vi som beboere har før nabovarsel med mer skrives under. Vi tar dette opp som sak på Årsmøtet.

All bygging i området foregår på lovlig vis, så det er egentlig ingenting vi kan gjøre. Styret vil selvsagt følge med utviklingen i bygginga i tida som kommer.

b. Fra styret
i. Bygging av redskapsbod ble besluttet utsatt pga. endringene i budsjettet.

ii. Det ble besluttet å endre vedtektene til :”Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni hvert år”.

Sak 7. Valg
Kjell I. Helgemo orienterte om valgkomiteens arbeid. De hadde ikke funnet noen som var villig til å stille som lederkandidat. Årsmøtet stilte spørsmål om alle medlemmene i foreninga var forespurt, noe ikke alle var. Etter en del diskusjoner sa John Fløttum seg villig til å ta på ett år til som leder. De andre valgene gikk etter valgkomiteens innstilling og alle ble enstemmig valgt. Etter valget er styret:

Styret: Leder John Fløttum (valgt for 1 år), Nestleder Trine Sunde (ikke på valg), Kasserer Hege Lien (ikke på valg), Sekretær Einar Heyeraas (valgt for 2 år), Styremedlem Marte Fløystad (valgt for 2 år) og Varamedlem Åge Gresseth (valgt for 1 år)

Valgkomite: Magne Bjørkli, Pål Stene og Kjell I. Helgemo

Revisorer: Arild Blakstad og Fredleiv Myklegard

Solfrid Sandnes periode i styret er over og hun takket for seg.

MVH Styret.