Årsmøte 23.09.09

Referat fra årsmøte 23.09.09
23.sept, Sandmoen Kro

Til stede: Avtroppende leder Bernt Bøkseth og sekretær Siri Postma fra styret. Marte Fløystad og Peggy Sporild meldte fravær pga sykdom. Ca 12 husstander til stede.

Tema for årsmøtet:
Endringer i styret og valg av ny leder og ny varamann
Gjennomgang av regnskap og budsjett
Forslag om redkapsbod, gjerde og volleyballbane diskuteres
Evt

Referat

Sak 1.
Innkallingen ble godkjent. Men kommentar på at regnskap og budsjett burde vært med i innkallingen. Pga av manglende regnskap og budsjett må det gjennomføres et ekstraordinært årsmøte.

Sak 2.
Årsberetning. Ikke laget.

Sak 3.
Regnskap/budsjett. Dette var ikke klart på årsmøtets tidspunkt. Kasserer Peggy Sporild sier hun nå har mottatt regnskapet fra revisor. Nytt styre må ta et møte for gjennomgang av dette samt oppsett av budsjett for neste år. Nytt budsjett må stemples og godkjennes på neste årsmøte.

Fra medlemmer:

Sak 4.
Strømavlesning i Sandmoveien. Hvem leser av måleren? Blir den lest av? Hvem får regningen? Kommentar på at strømregningene har vært høye over tid.

Sak 5.
Forslag til redskapsbod på lekeplass 1. Årsmøtet er postiv til forslaget, men imøteser et kostnadsoverslag samt forslag til plassering fra Sunde i 65/Rokne i 47B. Det ble foreslått å bygge redskapsbod på lekeplass 2 isteden.

Sak 6.
Sandvolleyballbane på lekeplass 1 diskutert. Antatt kostnad på dette er kr. 10.000,- (3 sandlass ca 2.000,- pr stk, nett etc.). Årsmøtet stiller seg positiv også til dette forslaget, men prioritering 1 bør være redskapsbod. Også dette forslaget er avhengig av økonomi og plass. Regnskap og budsjett må på plass før evt avgjørelse på sak 5 og 6 taes.

Sak 7.
Forslag om nytt gjerde på lekeplass 2 som kan demonteres på vinteren så det blir plass for snø. Delte meninger om hvorvidt det trengs nytt gjerde eller ikke. Også et kostnadsspørsmål. Og et spørsmål om alternative plasseringer av snø. Saken må taes opp igjen senere når vi vet utfallet av sak 5 og 6.

Sak 8.
Klagen på støy fra vifte hos Scanke Stål og sveis.
Det har gått LANG tid uten at noe er blitt gjort. Frustrasjon blant medlemmer som plages daglig av støyen. Vi må komme i dialog med Schanke. Saken ble tatt opp første gang for over 3 år siden. Marte følger opp så ny støymåling blir foretatt. Styret må følge opp denne saken.

Sak 9.
Oppdatering av navn på medlemmer med adresse, telefon og mail. Slik kan referat sendes ut pr mail istedenfor pr post. Bernt Bøkseth tar en runde i gata og samler inn oppdaterte opplysninger på alle medlemmer.

Sak 10.
Valg av nytt styre. Innstilling til styret 2009 levert av valgkomiteen;
Leder Are Reiten Velges for 1 år

Nestleder Marte Fløystad Velges for 2 år
Sekretær Siri Postma Krognes Velges for 2 år
Kasserer Peggy Sporild Ikke på valg
Styremedlem Frode ålberg Velges for 1 år
Varamedlem Årstein Sunde Velges for 1 år
Revisorer Svein H Åsen Velges for 1 år
Fredleiv Myklegard Velges for 1 år
Valgkomite Inge Bekken Velges for 1 år
Karen Marie Fjær Velges for 1 år
Jan Tore Bjordal Velges for 1 år

Nytt styre må innkalle til ekstraordinært årsmøte for gjennomgang og godkjenning av regnskap og budsjett.

Heimdal 02.09.09
Siri Postma Krognes
Referent